solar

Ustawa OZE – najważniejsze informacje

Podstawowe kierunki zmian:

Sprzyjanie rozwojowi mikro- i małych instalacji:

 • jako mikro instalacje uznaje się instalacje o zainstalowanej mocy do 40 kW dla energii elektrycznej (lub do 70 kW dla energii cieplnej i chłodniczej)
 • jako małe instalacje rozumie się instalacje o zainstalowanej mocy od 40 do 200 kW dla energii elektrycznej (lub 70-300 kW dla energii cieplnej i chłodniczej)
 • zniesienie koncesji na działalność w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, ciepła lub chłodu w mikro- i małych instalacjach określonych w Prawie energetycznym
 • uznanie, że mikro- i małe instalacje nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Warunki sprzedaży energii:

 • cena sprzedaży energii określona w projekcie ustawy to: 198,9 zł/MWh
 • jej wartość co roku będzie korygowana, a więc powiększana o inflację
 • cena nie może być wyższa niż średnia cena energii na rynku konkurencyjnym ustalona przez Prezesa URE na podstawie art. 180 Prawa energetycznego
 • jeśli cena sprzedaży energii przekroczy 105% ceny URE, wówczas producent OZE traci prawo do uzyskania zielonego certyfikatu, przeciwdziała to sytuacji przyznawania zbyt wysokich, nieadekwatnych dotacji

Wsparcie:

 • 15-letni okres wsparcia (dla mikro- i małych instalacji gwarantowane do 2027 roku)
 • zielone certyfikaty będą obowiązywać do końca 2035 r.
 • oprócz producentów OZE świadectwa pochodzenia będą mogli też otrzymywać sprzedawcy zobowiązani (dawniej zwani sprzedawcami z urzędu)- za energię kupioną z mikro- i małych instalacji, współczynnik korekcyjny wynosi w tym wypadku 0,005, co oznacza, że wartość zielonego certyfikatu wyniesie dla nich około 1,25 zł za 1 MWh
 • pojawia się nieznaczna zmiana w grupach instalacji, którym ma przysługiwać dany współczynnik korekcyjny, fotowoltaika ma otrzymywać najwięcej certyfikatów – posiadać będzie najwyższe współczynniki.
 • współczynniki w dalszym ciągu mają być stałe czyli zgodne z wartością współczynnika obowiązującego w roku uruchomienia produkcji energii i mają obowiązywać przez 15 lat, ale nie dłużej niż do końca 2035 r.
 • dla instalacji uruchomionych przed wprowadzeniem w życie nowego systemu współczynnik zgodnie z zachowaniem zasady praw nabytych wyniesie 1
 • dla instalacji oddanych do użytku po 1 stycznia 2015 roku, zielone certyfikaty mają przysługiwać jedynie dla instalacji wyprodukowanych nie wcześniej niż 36 miesięcy przed dniem oddania ich do użytkowania
 • dodatkowo Ministerstwo Gospodarki ma wskazać w rozporządzeniu katalog dotyczący niezbędnych wymogów technicznych i prawnych, które muszą posiadać instalowane systemy OZE, można przypuszczać, że wymogi dla OZE instalowanych w Polsce będą zgodne z wymogami dla urządzeń określonymi przez inne kraje Unii Europejskiej.

 „Opłata OZE”:

 • jest to opłata pokrywającą koszty operatorów energetycznych wynikające z zakupu energii produkowanej w mikro- i małych instalacjach OZE po cenie wyższej niż rynkowa cena sprzedaży energii

 Pomiar:

 • ilość energii wyprodukowanej w OZE będzie ustalać się na podstawie wskazań licznika inteligentnego za dany miesiąc
 • licznik na swój koszt zamontuje zakład energetyczny

Opłata zastępcza:

 • opłatę zastępcza to kwota uiszczana za świadectwa, które nie zostały przedłożone do umorzenia do 31 marca roku następnego po ich uzyskaniu
 • opłatę zastępczą oblicza się według wzoru: Oz = Ozj x (Eo – Eu), gdzie Oz to opłata zastępcza, Ozj to jednostkowa opłata zastępcza za 1 MWh, E0 to ilość energii elektrycznej w MWh, wynikająca z uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw w danym roku, a Eu to ilość energii w MWh wynikająca ze świadectw pochodzenia, które przedstawiło przedsiębiorstwo do umorzenia w danym roku
 • jednostkowa wartość opłaty zastępczej ma podobnie jak w poprzednim projekcie wynosić 286,74 zł/MWh
 • opłata ma być stała przez 15 lat, bez waloryzacji o wskaźnik inflacji

 Mechanizm chroniący OZE:

 • tak jak uprzednio, w przypadku gdy cena zielonych certyfikatów na TGE przez dwa kolejne kwartały będzie niższa niż 75% wartości opłaty zastępczej, wówczas Ministerstwo Gospodarki będzie mogło podnieść obowiązek zakupu certyfikatów

Comments are closed.