Energia Plus 2024 - dofinansowanie do fotowoltaiki dla firm

Energia Plus 2024 – dofinansowanie do fotowoltaiki dla firm

1 lutego 2023 roku ruszył czwarty już nabór wniosków do programu Energia Plus, który potrwa do 13 grudnia 2024 roku lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na dotacje. Maksymalna kwota wsparcia w tym przypadku może wynieść od 500 tysięcy złotych do 500 milionów złotych. Dofinansowanie ma formę pożyczki na preferencyjnych albo rynkowych warunkach. Środki z programu pozwolą przedsiębiorstwom pokryć do 85 procent kosztów kwalifikowanych. Co jeszcze wiadomo o programie Energia Plus 2024?

Przeczytaj także:

Kto może skorzystać z programu Energia Plus 2024?

Z dotacji w ramach programu priorytetowego Energia Plus 2024 skorzystać mogą przedsiębiorcy ujęci w ustawie z 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców. Zgodnie z brzemieniem tej ustawy, są to wszystkie osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą, osoby prawne, a także jednostki organizacyjne niebędące osobą prawną, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną oraz wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.  Co istotne, regulamin programu Energia Plus 2024 nie przewiduje żadnych obostrzeń, które dotyczyłyby wielkości danego przedsiębiorstwa. Oznacza to, że zarówno osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, jak i również duże firmy, mogą skorzystać z pożyczki. 

Co obejmuje dotacja z NFOŚiGW?

W ramach programu Energia Plus przedsiębiorcy mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie projektów, które przyczyniają się do redukcji zużycia surowców pierwotnych. Projekty te mają również na celu ograniczenie lub eliminację szkodliwych emisji do atmosfery, zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2015 roku. Dodatkowo celem programu jest wspieranie poprawy efektywności energetycznej, zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energii z 2016 roku, a także poprawy jakości powietrza. W programie promowane są także projekty wykorzystujące nowe źródła ciepła i energii, takie jak instalacje fotowoltaiczne oraz modernizacja i rozbudowa sieci ciepłowniczych.

Terminy i nabór wniosków o dofinansowanie w programie Energia Plus 2024

Program Energia Plus ma być realizowany w latach 2019-2030, jednak obejmuje również możliwość podpisywania umów do końca 2027 roku, a środki zostaną rozdysponowane do 2030 roku. Aktualny nabór wniosków trwa od 1 lutego 2023 do 13 grudnia 2024 lub do wyczerpania środków. Wnioski można składać w sposób ciągły, zgodnie z okresem naboru wskazanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zgłoszenia przyjmowane są elektronicznie przez Generator Wniosków o Dofinansowanie, który jest dostępny online.

Wniosek powinien być opatrzony podpisem zaufanym lub elektronicznym, a jego brak lub złożenie wniosku poza okresem naboru skutkuje brakiem jego rozpatrzenia. Do wniosku należy dołączyć określone załączniki, takie jak pozwolenia zintegrowane, schematy, sprawozdania finansowe, opinie biegłych oraz dokumenty potwierdzające finansowanie i zgodność z przepisami.

Dofinansowanie wymaga zdobycia co najmniej 60 procent możliwych punktów, a regulamin pozwala na negocjację warunków. Program Energia Plus 2024 cieszy się rosnącym zainteresowaniem, ponieważ oferuje przedsiębiorstwom możliwość korzystania z nowoczesnych rozwiązań ekologicznych, w tym między innymi z fotowoltaiki, która obniża koszty energetyczne i sprzyja ochronie środowiska.

Energia Plus IV – przewidziany budżet oraz formy dotacji

W IV edycji programu dofinansowanie udzielane jest w formie pożyczki. Budżet przeznaczony na dotacje został wyczerpany w pierwszych dwóch turach. Jego łączna wysokość w trzeciej edycji to 566,931 mln złotych. Beneficjenci mogą otrzymać pożyczki w przedziale od 0,5 mln zł do 500 mln zł, na pokrycie do 85% kosztów kwalifikowanych.

Oprocentowanie pożyczki może być preferencyjne, wynoszące WIBOR 3M plus 50 punktów bazowych, ale nie mniej niż 1,5% rocznie. Może również obejmować oprocentowanie rynkowe, które jest ustalane zgodnie ze stawką referencyjną Komisji Europejskiej. W przypadku przedsięwzięć realizowanych w formule „project finance” wymagany jest wkład własny beneficjenta w wysokości co najmniej 15% kosztów kwalifikowanych, w formie kapitału zakładowego pokrytego wkładem pieniężnym.

Maksymalny okres, na który można uzyskać pożyczkę to 15 lat od planowanej wypłaty pierwszej transzy. Pożyczka może być częściowo umorzona, do wysokości 10% wypłaconej kwoty, jednak nie więcej niż 1 mln zł.

Na jakie technologie można ubiegać się o dotację?

W ramach programu Energia Plus beneficjenci mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, jak np. fotowoltaika, pompy ciepła, turbiny wiatrowe, kolektory słoneczne oraz małe elektrownie wodne. Dodatkowo możliwe jest uzyskanie wsparcia finansowego na magazyny energii, pod warunkiem ich zintegrowaniem z innymi źródłami energii realizowanym równocześnie w ramach tego samego projektu.

Comments are closed.