Opłata mocowa 2024 - ile będzie trzeba zapłacić?

Opłata mocowa 2024 – ile będzie trzeba zapłacić?

W 2021 roku na rachunkach za prąd pojawiła się opłata mocowa. Wynika ona z wprowadzenia Rynku Mocy, który ma zagwarantować stałe dostawy prądu i zwiększyć stabilność cen energii elektrycznej oraz bezpieczeństwo energetyczne. Z wprowadzonej opłaty ma być finansowane budowanie nowych elektrowni oraz modernizacja tych, które już istnieją. Opłata ma także służyć zapewnieniu gotowości elektrowni do pracy, czyli zagwarantować dostawy energii elektrycznej w razie problemów. 

Przeczytaj także:

Od czego zależy cena prądu?

Wysokość rachunku za energię elektryczną wynika z kilku składników, z których nie wszystkie są zależne od dostawcy prądu. Na końcową kwotę składa się koszt zakupu energii elektrycznej, koszty przesyłowe, podatek VAT, akcyza, koszty własne ponoszone przez dystrybutora, jego marża, podatki oraz inne opłaty lokalne. Również wybór taryfy prądu ma wpływ na całkowity koszt. Najpopularniejszą w Polsce jest taryfa G11, ale dostępne są także taryfy G12 i G13, które różnią się stawkami w zależności od pory dnia, co może wpłynąć na ostateczne koszty użytkowania energii elektrycznej.

Kogo dotyczy opłata mocowa?

Kwota doliczana do całości rachunków za prąd pokrywana jest przez odbiorcę końcowego energii. Oznacza to, że płacą ją zarówno gospodarstwa domowe, jak i przedsiębiorstwa korzystające z energii elektrycznej. W praktyce opłata mocowa dotyczy wszystkich użytkowników prądu, włączając w to również właścicieli instalacji fotowoltaicznych.

Nowa stawka opłaty mocowej. Ile będzie trzeba dopłacić?

Wysokość opłaty mocowej jest uzależniona od rocznego zużycia energii elektrycznej. Oznacza to, że im większe zużycie, tym wyższa kwota tej opłaty. Ustawa rozróżnia gospodarstwa domowe na cztery grupy w zależności od zużycia energii rocznie:

  • gospodarstwa domowe zużywające poniżej 0,5 MWh rocznie zapłacą 2,66 zł miesięcznie,
  • gospodarstwa domowe zużywające od 0,5 do 1,2 MWh rocznie zapłacą 6,39 zł miesięcznie,
  • gospodarstwa domowe zużywające od 1,2 do 2,8 MWh rocznie zapłacą 10,64 zł miesięcznie,
  • gospodarstwa domowe zużywające ponad 2,8 MWh rocznie zapłacą 14,9 zł miesięcznie.

Rocznie opłata mocowa może wynieść od 31,92 zł do 178,8 zł. Dla przedsiębiorstw i innych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi opłata wynosi 0,1267 zł za każdą kWh pobraną w godzinach szczytu (7:00-22:00) w dni robocze.

Od 1 stycznia 2028 roku wysokość opłaty mocowej będzie zależna od tzw. indywidualnej krzywej poboru, co oznacza, że brana pod uwagę będzie różnica między zużyciem energii w godzinach szczytowego zapotrzebowania a zużyciem w pozostałych godzinach doby. 

Instalacja fotowoltaiczna a opłata mocowa w 2024

Posiadanie instalacji fotowoltaicznej pozwala na znaczne ograniczenie poboru prądu z sieci energetycznej. Panele fotowoltaiczne generują prąd, który najpierw jest wykorzystywany do zaspokojenia potrzeb gospodarstwa domowego lub przedsiębiorstwa.

Nadwyżki produkowanej energii są przesyłane do sieci, a następnie wykorzystywane są w okresach, gdy produkcja energii przez panele jest mniejsza, na przykład w nocy lub w miesiącach jesienno-zimowych. Rozliczenia między producentem a siecią energetyczną odbywają się na zasadzie bilansowania rocznego. Umożliwia to efektywne zarządzanie wyprodukowaną energią przez cały rok.

Jak rozliczany jest prosument? 

Prosument, posiadając instalację fotowoltaiczną, jest zobowiązany do uiszczania stałej opłaty mocowej każdego miesiąca. Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD) przeprowadza rozliczenia na podstawie ilości energii pobranej z sieci w okresie 12 miesięcy od ostatniego odczytu lub od daty przyłączenia do sieci, jeśli okres użytkowania jest krótszy.

W przypadku dużego zużycia energii opłata mocowa bez fotowoltaiki mogłaby znacząco zwiększyć koszty rachunku za prąd. Dlatego właśnie posiadanie paneli fotowoltaicznych, biorąc pod uwagę dodatkową opłatę, może przyspieszyć okres, w którym inwestycja ta zacznie się zwracać.

Opłata mocowa dla przedsiębiorstw z fotowoltaiką w 2024 r.

Przedsiębiorcy korzystający z odnawialnych źródeł energii, takich jak fotowoltaika, wyposażeni są w liczniki zdalnego odczytu. Na podstawie danych z tych liczników określana jest ilość energii pobranej z sieci w godzinach szczytowego zapotrzebowania na moc, które ustalane są przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Wyznaczone godziny szczytowe to od 07:00 do 22:00 w dni robocze, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W 2024 roku stawka opłaty mocowej za energię elektryczną pobraną w tych godzinach wynosi 0,1267 zł za każdą kWh. Dzięki temu możliwe jest precyzyjne naliczanie opłaty mocowej na podstawie faktycznego zużycia energii w najbardziej obciążonych okresach. Jeśli w zdecydowanej większości wykorzystywany w tym czasie jest prąd z fotowoltaiki, to firmy mają możliwość zaoszczędzenia ogromnych sum pieniędzy. 

Comments are closed.